داروخانه ماهان قدس

ارائه انواع داروهاي ترکيبي و تک نسخه اي-لوازم آرايشي-بهداشتي-طرف قرارداد با بيمه ها

  داروخانه روز

ارائه انواع داروهار تک نسخه اي و ترکيبي-لوازم آرايشي-بهداشتي-طرف قرارداد با بيمه ها(تأمين اجتماعي-خدمات درماني-نيروهاي مسلح)

  داروخانه شبانه روزی دكتر دشتی

همراه با بيست سال سابقه درخشان در داروسازي-ساخت داروهاي ترکيبي-تهيه داروهاي تک نسخه اي و داروهاي کم ياب-فروش لوازم آرايشي و بهداشتي و تجهيزات بهداشتي-طرف قرارداد با کليه بيمه ها

  داروخانه دكتر شوشتری زاده

همکاري با کليه بيمه ها-ارائه کليه داروهاي ترکيبي تک نسخه اي و ترکيبي ارائه انواع لوازم بهداشتي و آرايشي

  داروخانه دكتر نظری نیا

طرف قرارداد با بيمه هاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني و نيرو هاي مسلح-ساخت داروهاي ترکيبي-لوازم آرايشي و بهداشتي-تأييد نسخه هاي تأمين اجتماعي

  داروخانه شبانه روزی مركزی شاهین ویلا

ارائه کليه داروهاي خارجي مجاز-تهيه داروهاي تک نسخه اي در اسرع وقت-ارائه کليه داروهاي مجاز-ساخت داروهاي ترکيبي زير نظر داروساز-با کليه بيمه هاي خدمات درماني-تأمين اجتماعي-نيرو هاي مسلح(ناجا)بانک مرکزي-بانک تجارت-صادرات بيمه سينا-در صورت نياز بيماران سرويس مخصوص همراه با نسخه پيچ مجرب

  داروخانه مهرشهر

داروهاي ترکيبي-نسخه پيچي-لوازم آرايشي و بهداشتي-طرف قرار داد با بيمه هاي تأمين اجتماعي-خدمات درماني-و نيروهاي مسلح

  داروخانه دكتر محمدخانی

ساخت داروهاي ترکيبي با بهترين مواد اوليه - داروهاي تک نسخه اي - آرايشي و بهداشتي

  داروخانه اسفند

داروسازي-ارائه داروهاي تک نسخه ه اي-ارائه داروهاي تخصصي-تهيه و ساخت داروهاي ترکيبي-لوازم بهداشتي و آرايشي و ارتوپدي

  داروخانه نریمان

خدمات دارويي-ساخت داروهاي ترکيبي-وسايل آرايشي و بهداشتي و ارتوپدي-طرف قرارداد با کليه بيمه ها-انواع کرمهاي خارجي

صفحه‌ها