سریال: 
7208
کد واحد: 
18001
مدیریت: 
دکتر میرپنجی
جنسیت: 
زن
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
02632234494
تلفن همراه: 
02632209811
آدرس مرکزی: 
کرج خیابان شهید بهشتی جنب پلی کلینیک شهید بهشتی کوچه خوشنام
توضیحات: 
دارای بورد تخصصی پاتوبیولوژی و تشخیص طبی

افزودن دیدگاه جدید