ضامن دادسرا2ضامن کارمندجهت دادسرا3ضامن حکم غیابی4اجاره فیش حقوقی5اجاره جوازکسب6ارائه ضامن ووثیقه7ضامن دادگاه8ضمانت دادگاه9فیش حقوقی جهت دادسرا10فیش حقوقی جهت دادگاه11ضامن کارمندجهت دادگاه12کفالت دادگاه13نیازبه ضامن14ضامن شورای حل اختلاف15کفیل وضامن16ضامن برای آزادی متهم17ضامن برای آزادی زندانی18ضامن دانشجویی19ضامن استخدام20ضامن بازنشستگی21ضامن فیش حقوقی22قرارووثیقه ملکی23اجاره سندملکی 24ضامن دادسراهاودادگاهها25ضامن تنظیم سندملکی
سریال: 
7928
کد واحد: 
30086
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-22233250
تلفن همراه: 
09193360653
آدرس مرکزی: 
سهروردی شمالی هویزه شرقی پلاک 43 واحد 11
توضیحات: 
ضامن کارمند و تامین وثیقه ملکی جهت دادسراها ودادگا ها ضامن کارمند وجواز کسب (کفیل) سند جهت کلیه محاکم قضایی کشور زیر نظر وکیل دادگشتری فوری ###صرفا برای بانک تماس نگیرید### (ضامن دانشجویی/ضامن استخدام/و...) ضامن دادسرا2ضامن کارمندجهت دادسرا3ضامن حکم غیابی4اجاره فیش حقوقی5اجاره جوازکسب6ارائه ضامن ووثیقه7ضامن دادگاه8ضمانت دادگاه9فیش حقوقی جهت دادسرا10فیش حقوقی جهت دادگاه11ضامن کارمندجهت دادگاه12کفالت دادگاه13نیازبه ضامن14ضامن شورای حل اختلاف15کفیل وضامن16ضامن برای آزادی متهم17ضامن برای آزادی زندانی18ضامن دانشجویی19ضامن استخدام20ضامن بازنشستگی21ضامن فیش حقوقی22قرارووثیقه ملکی23اجاره سندملکی 24ضامن دادسراهاودادگاهها25ضامن تنظیم سندملکی

افزودن دیدگاه جدید