برگزاری، چهارمین همایش ،تقدیر و تجلیل ،از چهره‌های ماندگار، صنعت ،خرده فروشی ،و برندهای برتر ،مراکزخرید، و مجتمع‌های تجاری ،کشور، کهکشان تجارت طلایی، اطاعات روز،خبر

  « ستاره باران در شب با شکوه مراکزخرید کشور»

برگزاری، چهارمین همایش ،تقدیر و تجلیل ،از چهره‌های ماندگار، صنعت ،خرده فروشی ،و برندهای برتر ،مراکزخرید، و مجتمع‌های تجاری ،کشور، کهکشان تجارت طلایی، اطاعات روز،خبر

با حضور کارفرمایان و مدیران مراکزخرید و برندهای‌ مجتمع تجاری:

« ستاره باران در شب با شکوه مراکزخرید کشور»

با برگزاری چهارمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره‌های ماندگار صنعت خرده فروشی و برندهای برتر مراکزخرید و مجتمع‌های تجاری کشور، کهکشان تجارت طلایی ایران باز هم ستاره‌ باران شد.