معرفی اجمالی مرصوص بتن

مرصوص بتن

مدیر عامل: جعفر سلیمانی

شرکت تولید وتحقیق بتن آماده وقطعات بتنی در استان البرز در حال فعالیت می باشد.

از جمله پروژه های انجام شده  توسط مجموعه مرصوص بتن میتوان مجتمع تفریحی و ورزشی پرشین مهرشهر

)Ccl (اجرای سقف