گردشگاه های طبیعی

گردشگاه‌های طبیعی
1- رودخانه کرج و سد امیر کبیر
2- غار یخ مراد
3- پارک دکتر چمران
4- ارتفاعات و پیست بین المللی اسکی دیزین
5- جاده کوهستانی کرج به چالوس
6- منطقه سرسبز کردان

1- رودخانه کرج و سد امیر کبیر