استاد مسعودی

مهندس امیر مسعودی نیز یکی دیگر از سخنران های انگیزشی کشور هستند که ایشان هم در زمینه کنکور فعالیت می کنند. برنامه ریزی درسی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان برای شرکت در کنکور از جمله اهداف مهندس مسعودی است. برای مشاهده رزومه ایشان، به آدرس اینترنتی www.amirmasoudi.com مراجعه کنید.

آشنایی با استاد مسعودی:

استاد امیر مسعودی متولد  11 خرداد ۱۳۶۶ در شهر ارومیه می باشند.