شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

ضرورت حل محدود ت زیرساخت های شهرک های صنعتی البرز در سطح کلان کشور

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: البرزهمواره جزو رتبه های برتر به لحاظ سرمایه گذاری خارجی به

حساب می آید از سوی دیگر محدودیت هایی در استان برای توسعه و گسترش حضور سرمایه گذاران وجود دارد که باید

راهکاری در سطح کلان کشور برای این معضلات پیدا کرد.جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با بازار کسب و کار به موضوع